top of page


Regulamin kursów robotyki z Doktorem Diodakiem

Organizator:

Magdalena Kosior

NIP 8863022158

Regon 522206571

ul. Sygietyńskiego 30

58-301 Wałbrzych

I Definicje

 • Kurs – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć z budowy i programowania robotów.

 • Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba w wieku od 5 do 14 lat, zgłoszona na Kurs przez Opiekuna

 • Opiekun, Zgłaszający– rodzic, inny prawny opiekun Uczestnika Kursu lub osoba przez nich uprawniona 

 • Instruktor, Prowadzący Kurs– osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca Kurs 

 • Regulamin– regulamin świadczenia usług przez Organizatora 

 • Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Kurs, na mocy której Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Warsztatów.

 • Zgłoszenie– poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Organizatora.

II Wysłanie zgłoszenia i zawarcie umowy

 1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.doktordiodak.pl.

 2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz Uczestnika.

 3. Wraz z potwierdzeniem zapisu Opiekun drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma wiadomość z danymi do przelewu.

 4. Wniesienie opłaty we wskazanym terminie traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w zajęciach. Brak wniesienia opłaty równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.

 5. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

III Rezygnacja z kursu

 1. Opiekun może zrezygnować z udziału Uczestnika w warsztatach, przesyłając oświadczenie na adres kontakt@doktordiodak.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu opłaty.

 2. Istnieje możliwość wymiany miejsca i daty udziału w warsztatach, jeżeli Opiekun poinformuje Organizatora nie później niż w przeciągu 14 dni przed rozpoczęciem pierwotnego Kursu. Warunkiem koniecznym zmiany terminu i miejsca jest posiadanie przez Organizatora wolnych miejsc. 

 3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora osobie, która rezygnuje z kursu wypłaca się kwotę opłaty za kurs potrącona o koszta rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji.

 • rezygnacja na więcej niż 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów – potrącane jest 50% wartości opłaty, lub przeniesie opłaty na inny kurs z Doktorem Diodakiem

 • rezygnacja poniżej 7 dni przed rozpoczęciem Kursu lub w dniu rozpoczęcia kursu – potrącane jest 100% wartości opłaty, lub przeniesie opłaty na inny kurs z Doktorem Diodakiem

 • rezygnacja z zajęć w trakcie trwania kursu nie skutkuje zwrotem pieniędzy za kurs. Istnieje możliwość wykorzystania pozostałej kwoty na innym kursie z Doktorem Diodakiem w przeciągu 6 miesięcy.

 • W przypadku choroby obejmującej conajmniej dwa spotkania - istnieje możliwość odrobienia zajęć w przeciągu pół roku (warunkiem koniecznym jest posiadanie miejsca na wybranym kursie).

IV Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników Kursu w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.

V Realizacja Umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej. Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia zajęć. Każdy z Instruktorów prowadzących Kurs został przeszkolony przez Organizatora oraz jest przygotowany do pracy z dziećmi.

 2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursów w terminie 5 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy zapisie adres e-mail lub drogą telefoniczną w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 3. W przypadku odwołania Kursu w sytuacji określonej w pkt. 2 Organizator zwraca Zgłaszającemu wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.

VI Udział w Kursach

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek Opiekuna.

 2. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestnika.

 3. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Kursu. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego i przekazania go Prowadzącemu Kurs.

 4. Opiekun odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika i z tego powodu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną

 5. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących Kurs.

 6. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa (załącznik do niniejszego regulaminu) może zostać usunięty z Kursu. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część Kursu.

VII Co zapewnia Organizator?

Kursy w semestrze, pozaszkolne/pozaprzedszkolne:

 • Uczestnicy zajęć pracują w parach dobieranych według wieku, umiejętności

 • Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych

 • Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów

 • Profesjonalnie przygotowany program zajęć,

 • Dyplom ukończenia warsztatów.

 • Przypinkę ze zdobytym stopniem dla każdego Uczestnika

 • Legitymację Robotyka dla każdego Uczestnika

Kursy w semestrze w ramach przedszkola/szkoły:

 • Uczestnicy zajęć pracują w grupach dobieranych według wieku, umiejętności

 • Na każdą grupę przypada zestaw materiałów dydaktycznych

 • Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów

 • Profesjonalnie przygotowany program zajęć,

Kursy wakacyjne/Ferie zimowe

 • Uczestnicy zajęć pracują w parach dobieranych według wieku, umiejętności

 • Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych

 • Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów

 • Uczestników na zajęcia można przyprowadzać 15 minut wcześniej i 15 minut po zakończeniu zajęć odbierać

 • Na zakończenie zajęć dzieci otrzymują dyplom oraz dostęp do galerii zdjęć z warsztatów

 • Uczestnicy przez czas trwania zajęć mają zapewniony poczęstunek w postaci wody i owoców.

 

VIII Miejsce prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Organizatora

IX Wizerunek

 1. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Kursu Prowadzący Zajęcia, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywał zdjęcia Uczestnikom Zajęć celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej (www.doktordiodak.pl, profil facebooka).

 2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem Zajęć jednemu z obecnych na Kursie Instruktorów.

 3. Logo Doktor Diodak wykorzystuje grafikę stworzoną przez Maestro99 z serwisu www.freepik.com, na licencji Creative Commons.

X Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu z Dokterem Diodakiem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu wysyłania newslettera z nowościami.

 2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora

 3. Zmiany w regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

 

 

Dane do przelewu:

Magdalena Kosior

62 1140 2004 0000 3302 8247 5516

Ochrona danych:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma “Magdalena Kosior” z siedzibą: 

ul. Sygietyńskiego 30

58-301 Wałbrzych

NIP: 8863022158

 

Magdalena Kosior przetwarza dane swoich podopiecznych w następujący sposób: 

 

1. imię, nazwisko, data urodzenia dziecka, nazwa szkoły i klasa do 

której uczęszcza w celu zapisania dziecka na zajęcia 

2. Imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania, adres mailowy oraz 

telefon w celu zapisania dziecka na zajęcia 

3. numer telefonu oraz adres mailowy w celu przesyłania ofert 

marketingowych. 

 

W związku z przetwarzaniem danych przez Magdalena Kosior, uczestnikom, ich 

rodzicom i ośrodkom współpracującym przysługują następujące prawa: 

 

a) prawo dostępu do danych oraz ich treści (Rozporządzenie art. 15) 

 

b) prawo do zmiany danych (Rozporządzenie art 16) 

 

c) prawo do usunięcia danych (Rozporządzenie art 17) 

 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Rozporządzenie art 18) 

 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu (Rozporządzenie art 21) 

 

f) prawo do przeniesienia danych (Rozporządzenie art 20) 


 

W przypadku zmiany decyzji i cofnięcia zgód, prosimy o kontakt pod 

adresem mailowym: kontakt@doktordiodak.pl

bottom of page